19.11.2018 | dnes má svátek: Alžběta

Podmínky členství

dárky
romantická večeře
oslava - party

Přihlášení pro naše členy

zapomenuté heslo?

30% sleva

na květiny
pro naše členy

další výhody pro naše členy u našich partnerů

Podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ČLENSTVÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

"Společností" se rozumí společnost HappyRosa s.r.o., IČ: 286 13 376, se sídlem Šternberská 124/40, 773 00 Olomouc – Týneček, provozovatel webového portálu služeb na adrese www.happyrosa.cz.

"HappyRosa" se rozumí systém služeb poskytovaných členům – osobám registrovaným přes webové rozhraní www.happyrosa.cz provozující též klub HappyRosa.

"Členem" fyzická osoba ve věku nejméně 16-ti let, která je oprávněna k využívání služeb poskytovaných společností.

"Odpovědnou osobou" zaměstnanec Společnosti či jiná osoba, která byla Společností pověřena dohledem nad čerpáním služeb ze strany Člena a jiných osob, poradenstvím, instruktáží či jakoukoli jinou činností bezprostředně souvisejícím s poskytnutím služby členovi.

"Členstvím" - pořízení dlouhodobé členské karty, opravňující k využívání služeb poskytovaných společností, platné po dobu 1 roku od data jejího zakoupení, nebo předplacení minimálně na jeden rok.

"Provozním řádem" přehled práv a povinností člena, nebo jiné osoby využívající služeb společnosti, vypracovaný společností, který mj. stanoví bližší podmínky poskytování služeb. Rádné a dostatečné seznámení se s Provozním řádem je základní podmínkou pro vstup člena nebo jiné osoby do klubu HappyRosa. Člen nebo jiná osoba svým vstupem potvrzuje, že se seznámil se všemi ustanoveními Provozního rádu v plném rozsahu a je s nimi srozuměn.

"Ceníkem" přehled cen za poskytnutí služeb, který je k dispozici na www.happyrosa.cz.

VZNIK ČLENSTVÍ

Členství v HappyRosa vzniká uzavřením akceptací registračního formuláře společnosti případně registrací přes webové rozhraní www.happyrosa.cz a uhrazením ročního poplatku za členství. Členství se vztahuje pouze na osobu člena, je zásadně nepřenosné, nepřevoditelné, nepřechází na právní nástupce člena.

PLATNOST ČLENSTVÍ

Členství je platné nejméně jeden rok od provedení registrace a zaplacení členského poplatku s tím, že členství se automaticky obnovuje opět na dobu nejméně jednoho roku v okamžiku, kdy je zaplacen členský poplatek.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA

Každý člen je oprávněn po přihlášení do systému přes webové rozhraní využívat všech služeb poskytovaných společností. Člen je oprávněn (avšak nikoli povinen) ke každodennímu čerpání služeb a to v libovolném rozsahu.

Člen je povinen dodržovat tyto Podmínky členství a Všeobecné obchodní podmínky, stejně tak jako respektovat pokyny Odpovědné osoby případně pokyny, které v souvislosti s poskytovanou službou od společnosti obdržel. V případě, že tyto pokyny nedodrží či nebude respektovat všeobecné obchodní podmínky, je právem společnosti jeho členství ukončit s tím, že v tomto případě nemá člen právo na vrácení členského příspěvku, který se tak stává smluvní pokutou za porušení povinností člena.

UKONČENÍ ČLENSTVÍ

Členství zaniká po uplynutí platnosti členství, nejdříve však po uplynutí jednoho roku, nebude – li opětovně zaplacen členský poplatek ve výši stanovení společností pro aktuální kalendářní rok.

V případě předčasného ukončení členství ze strany klienta, nebo jeho plného nevyužití, člen nemá nárok na vrácení zaplaceného poplatku za členskou kartu.

Společnost je oprávněna ukončit členství s okamžitou platností v následujících případech:

  • Člen opakovaně porušil tyto Podmínky členství, všeobecné obchodní podmínky, nebo je v prodlení s plněním svých závazků vůči společnosti.
  • Člen neuposlechl pokynů vedení společnosti nebo odpovědné osoby, zejména pokynů týkajících se plnění poskytované služby

V případě ukončení členství z výše uvedených důvodů, člen nemá právo na vrácení zaplaceného poplatku za členskou kartu.

ČLENSKÁ KARTA

Po uhrazení členského poplatku, vydá společnost členovi členskou kartu.

Členská karta je osobní, nepřenosná, smí být využívána pouze členem, kterému byla vystavena.

Člen je povinen chránit kartu před jejím poškozením, zničením, odcizením nebo zneužitím třetí osobou.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Člen je povinen oznamovat společnosti bez zbytečného odkladu změnu své kontaktní adresy a telefonního čísla, které uvedl při uzavření smlouvy resp. při registraci přes webové rozhraní.

Podpisem přihlášky/registračního formuláře/či on-line registrací člen uděluje souhlas s tím, aby společnost zpracovávala pro vlastní potřebu jeho osobní údaje (jméno a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, členem uvedená kontaktní adresa, telefonní spojení, příp. jiné členem uvedené údaje) a to za účelem vedení evidence členů HappyRosa

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Společnost.

Souhlas je udělován na dobu trvání členství a období jednoho roku následujícího po roku ukončení členství.

V případě nesplnění závazků člena vůči společnosti, je společnost oprávněna zpracovávat osobní údaje až do úplného splnění závazků vůči společnosti.

Společnost je oprávněna kdykoliv měnit nebo doplňovat tyto Podmínky (dále jen "změna podmínek").

Změna Podmínek členství, stejně jako veškeré významné informace a sdělení, budou zveřejněna na internetové adrese www.happyrosa.cz. Změna je vůči členům účinná prvním dnem měsíce následujícího po jejich zveřejnění.

Společnost je oprávněna dočasně omezit, či přerušit provoz služeb. Přerušení provozu nepřesahující dobu 3 dnů nemá vliv na práva a povinnosti člena a není důvodem pro prodloužení platnosti členské karty, či jiné náhrady.

Případná neplatnost některého ustanovení těchto podmínek se nedotýká platnosti ostatních ustanovení.

Tyto podmínky a právní vztah mezi členem a společností se řídí právním řádem České Republiky.

Člen prohlašuje, že se před registrací důkladně seznámil se zněním těchto podmínek a prohlašuje, že s jejich obsahem souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

Všeobecné obchodní podmínky

HappyRosa s.r.o.,

IČ : 286 13 376

se sídlem Šternberská 124/40, 773 00 Olomouc – Týneček

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44526

Základní ustanovení

Níže uvedené dodací podmínky pro objednávání a doručování květin a poskytování doplňkových služeb pomocí internetu na adrese www.happyrosa.cz jsou nedílnou součástí veškerých takto uzavřených smluv objednatelem, kterým může být pouze klient (člen) HappyRosa registrovaný způsobem uvedeným ve Všeobecných smluvních podmínkách členství.

Nabídka zboží

Nabídka dostupného zboží je uvedena na internetové adrese www.happyrosa.cz. HappyRosa může na základě požadavku klienta realizovat specifický individuální požadavek klienta, a to pouze na základě přesné objednávky dohodnuté s odpovědnou osobou případně odsouhlasené elektronickou cestou.

Ochrana dat

Vzhledem k tomu, že uživatel elektronického obchodu poskytuje při nákupu své osobní nebo firemní údaje, prohlašuje společnost HappyRosa s.r.o., provozovatel www.happyrosa.cz, že v souladu se zněním zákona o ochraně osobních údajů, zák.č. 101/2000 Sb., bude s poskytnutými nakládat jako s údaji citlivými a bude je chránit před zneužitím a dodržovat práva a povinnosti při zpracování těchto údajů poskytnutých uživatelem.

HappyRosa se zavazuje zajistit veškerou ochranu před získáním, zneužitím a užíváním těchto údajů třetími stranami. Firma HappyRosa si vyhrazuje právo ověřit, zda uživatelem poskytnuté údaje jsou pravdivé. Veškerá další ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, zák.č. 101/2000 SB., nezmíněná v tomto prohlášení, nejsou tímto dotčena.

Ceny zboží

Ceny zboží a dopravy jsou uvedeny včetně DPH. Ceny řezaných květin se v průběhu roku mohou mírně lišit v závislosti na ročním období. Cena po uzavření objednávky je neměnná. Cena za doručení zboží bude sdělena při uzavření objednávky.

Objednávání

Objednávku přijímáme prostřednictvím našich webových stránek, telefonicky, faxem, nebo písemně i osobně. Objednávka musí obsahovat:

druh zboží

termín dodání (datum a hodinu)

jméno, adresu a telefon příjemce

jméno, adresu a telefon objednatele

Objednávka je závazná a považuje se za dokončenou úhradou ceny zboží a dopravy. Smlouva je splněna dodáním zboží příjemci. Zboží uvedené na webových stránkách může vykazovat drobné vizuální odchylnosti vůči dodanému zboží vzhledem k povaze sortimentu. V žádném případě se toto netýká kvality dodaného zboží. Vzhledem k povaze materiálu a originalitě každého ručně zhotoveného díla je dodavatel  oprávněn v případě nutnosti lehce pozměnit obsah kytice. Tato záměna se nedotkne  negativně velikosti a typu použitého materiálu. K zásilce může dodavatel na základě žádosti objednatele přiložit přání s vlastním textem. Obsah přání vyplní objednatel současně v objednávce na k tomu určeném místě.

Platby

Cena za doručení květin bude objednateli oznámena současně s potvrzením přijetí objednávky.

V případě objednávky on-line automaticky. Objednávku doručíme po zaplacení celé částky.
Způsoby platby:

převodem na účet HappyRosa s.r.o. 43-6500370267/0100

kreditními kartami na našich prodejnách

v hotovosti na našich prodejnách

na fakturu (jen pro stálé zákazníky)

Termín dodání

Termín dodání je dohodnut objednavatel v průběhu uskutečnění objednávky. V případě nepřítomnosti příjemce/objednatele podá dodavatel zprávu objednateli. Je možno po dohodě s objednatelem  zásilku  dodat v náhradním termínu, nejdéle však do 24 hod od první dodávky. V takovém případě je objednatel povinen uhradit nově částku za další doručení. Nedojde-li ani k následnému převzetí zásilky příjemcem (bez viny dodavatele) považuje se zásilka za uskutečněnou. Příjemce potvrzuje svým podpisem při dodání květin předávací dokument.

Reklamace

Reklamovat kvalitu nebo množství zboží lze vzhledem k sortimentu s rychlou zkázou pouze při převzetí zásilky. V případě oprávněné reklamace má příjemce právo na výměnu zboží nebo zrušení smlouvy. Uskutečněním objednávky souhlasí objednatel s výše uvedenými podmínkami.

V Olomouci dne 31. 1. 2010

HappyRosa s.r.o.


HappyRosa s.r.o.

Po - Pa 10-18 hod.

tel.: +420 774 205 578

e-mail: info@happyrosa.cz